top of page

algemene voorwaarden

Hi There!

If you need to speak to a friendly member of our team, you can do so using the details below! Please remember to use the appropriate e-mail address to ensure your enquiry can be dealt with as quickly as possible...

Lees al deze voorwaarden goed door.

Aangezien we uw bestelling kunnen accepteren en een juridisch afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verdere verwijzing naar u, moet u deze algemene voorwaarden lezen om er zeker van te zijn dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waar u niet tevreden mee bent. Als je ergens niet zeker van bent, bel ons dan op +44 (0) 1733 341000.

Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de goederen door u (de klant of u). Wij zijn IEP (Wholesale) Ltd T/A Sense Aroma, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 06604542 met maatschappelijke zetel te 5 Stevern Way, Peterborough, Cambs, PE1 5EL met e-mailadres sales@sensearoma.co.uk; telefoonnummer +44 (0) 1733 341000; (de Leverancier of ons of wij).

2. Dit zijn de voorwaarden waaronder wij alle Goederen aan u verkopen. Door een van de Goederen te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Door een van de Services te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. U kunt de Goederen alleen van de Website kopen als u in aanmerking komt voor het aangaan van een contract en minimaal 18 jaar oud bent.

Interpretatie

3. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

4. Contract betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de Goederen;

5. Leveringslocatie betekent de locatie van de Leverancier of een andere locatie waar de Goederen moeten worden geleverd, zoals uiteengezet in de Order;

6. Duurzame drager betekent papier of e-mail, of elk ander medium waarmee informatie persoonlijk aan de ontvanger kan worden geadresseerd, waardoor de ontvanger de informatie kan opslaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is voor de doeleinden van de informatie, en maakt de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk;

7. Goederen betekent de goederen die op de Website worden geadverteerd en die wij aan u leveren van het aantal en de beschrijving zoals uiteengezet in de Bestelling;

8. Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Goederen van de Leverancier zoals ingediend volgens het stapsgewijze proces zoals uiteengezet op de Website;

9. Privacybeleid betekent de voorwaarden die uiteenzetten hoe we omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie die we via de Website van u ontvangen;

10. Website betekent onze website www.sensearoma.co.uk waarop de Goederen worden geadverteerd.

Goederen

11. De beschrijving van de Goederen is zoals uiteengezet in de Website, catalogi, brochures of andere vormen van reclame. Elke beschrijving is alleen voor illustratieve doeleinden en er kunnen kleine afwijkingen zijn in de maat en kleur van de geleverde Goederen.

12. In het geval van Goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale vereisten, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of specificatie die u verstrekt juist is.

13. Alle Goederen die op de Website verschijnen zijn onderhevig aan beschikbaarheid.

14. We kunnen wijzigingen aanbrengen in de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten. Wij brengen u op de hoogte van deze wijzigingen.

Persoonlijke informatie

15. We bewaren en gebruiken alle informatie strikt volgens het privacybeleid.

16. We kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en per vooruitbetaalde post en u stemt hier uitdrukkelijk mee in.

Basis van verkoop

17. De beschrijving van de Goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen. Wanneer een Bestelling op de Website is geplaatst, kunnen we deze om welke reden dan ook weigeren, hoewel we zullen proberen u de reden onverwijld te vertellen.

18. Het bestelproces staat beschreven op de website. Met elke stap kunt u eventuele fouten controleren en corrigeren voordat u de bestelling verzendt. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct heeft gebruikt.

19. Er wordt alleen een overeenkomst gesloten voor de verkoop van bestelde goederen wanneer u een e-mail van ons ontvangt ter bevestiging van de bestelling (orderbevestiging). U moet ervoor zorgen dat de Orderbevestiging volledig en nauwkeurig is en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste Bestelling. Door het plaatsen van een Bestelling gaat u ermee akkoord dat wij u een bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met daarin alle informatie (dwz de Orderbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het sluiten van het Contract, maar in ieder geval niet later dan de levering van alle Goederen die onder het Contract worden geleverd.

20. Elke offerte is geldig voor een periode van maximaal 1 dag vanaf de datum, tenzij we deze uitdrukkelijk op een eerder tijdstip intrekken.

21. Geen enkele wijziging van het Contract, of het nu gaat om de beschrijving van de Goederen, Vergoedingen of anderszins, kan worden gemaakt nadat het is aangegaan, tenzij de Klant en de Leverancier schriftelijk akkoord gaan met de wijziging.

22. Het is onze bedoeling dat deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing zijn op een Overeenkomst die door u als Consument is aangegaan. Als dit niet het geval is, moet u ons hiervan op de hoogte stellen, zodat wij u een ander contract kunnen bieden met voorwaarden die voor u geschikter zijn en die in sommige opzichten beter voor u kunnen zijn, bijvoorbeeld door u rechten te geven als bedrijf.

Prijs en betaling

23. De prijs van de Goederen en eventuele extra leverings- of andere kosten is de prijs die op de Website staat vermeld op de datum van de Bestelling of een andere prijs die we schriftelijk kunnen overeenkomen.

24. Prijzen en kosten zijn inclusief btw tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van de Bestelling.

25. U moet betalen door uw creditcard- of bankpasgegevens in te voeren bij uw Bestelling en we kunnen de betaling onmiddellijk of anderszins incasseren vóór levering van de Goederen.

Levering

26. We zullen de Goederen op de Afleverlocatie afleveren op het tijdstip of binnen de overeengekomen periode of, bij gebreke van enige overeenkomst, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan .

27. In elk geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, als we de Goederen niet op tijd leveren, kunt u (naast eventuele andere rechtsmiddelen) het Contract beëindigen als:

een. we hebben geweigerd de Goederen te leveren, of als tijdige levering essentieel is, rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het Contract werd gesloten, of u tegen ons zei voordat het Contract werd gesloten dat tijdige levering essentieel was; of

b. nadat wij niet op tijd hebben geleverd, u een bij de omstandigheden passende latere termijn heeft opgegeven en wij binnen die termijn niet hebben geleverd.

28. Als u het Contract beëindigt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die onder het Contract zijn gedaan onmiddellijk terugbetalen.

29. Als u het recht had om het Contract te beëindigen, maar dit niet doet, wordt u niet verhinderd om de Bestelling voor Goederen te annuleren of geleverde Goederen af ​​te wijzen en, als u dit doet, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) onverwijld alle betalingen terugbetalen die in het kader van het Contract zijn gedaan voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen. Indien de Goederen zijn afgeleverd, dient u deze aan ons te retourneren of ons deze bij u op te laten halen en betalen wij de kosten hiervan.

30. Als Goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als opsplitsing van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou schaden), kunt u de Bestelling voor sommige van die Goederen niet annuleren of weigeren zonder ook het annuleren of weigeren van de Bestelling voor de rest van hen.

31. We leveren over het algemeen niet aan adressen buiten Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden. Als we echter een Bestelling accepteren voor levering buiten dat gebied, moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen, aangezien wij deze niet betalen.

32. U stemt ermee in dat we de Goederen in termijnen kunnen leveren als we een voorraadtekort hebben of om een ​​andere legitieme reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.

33. Als u of uw gevolmachtigde, buiten onze schuld, niet in staat is om de Goederen in ontvangst te nemen op de Leveringslocatie, kunnen wij de redelijke kosten voor opslag en herlevering in rekening brengen.

34. De Goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of het ophalen door de Klant. U moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen onderzoeken voordat u ze accepteert.

Risico en titel

35. Het risico van schade aan of verlies van Goederen gaat op u over wanneer de Goederen bij u worden afgeleverd.

36. U bent pas eigenaar van de Goederen als wij de volledige betaling hebben ontvangen. Als volledige betaling achterstallig is of als er een stap in de richting van uw faillissement plaatsvindt, kunnen we ervoor kiezen om, door middel van een kennisgeving, elke levering te annuleren en elk gebruiksrecht op de Goederen die nog in uw bezit zijn te beëindigen, in welk geval u ze moet retourneren of ons moet toestaan ​​ze op te halen.

Intrekking en annulering

37. U kunt de Bestelling intrekken door ons dit te laten weten voordat het Contract wordt gesloten, als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden op te geven, en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

38. U kunt het Contract annuleren, behalve voor alle Goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale vereisten (het Retourrecht) door ons uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de dag waarop het Contract werd aangegaan, op de hoogte te stellen als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder opgaaf van reden en zonder aansprakelijkheid, behalve in dat geval, dient u de Goederen op eigen kosten in onbeschadigde staat terug te brengen naar een van onze bedrijfsruimten. Dan moeten we u onverwijld de prijs terugbetalen voor die Goederen die vooraf zijn betaald, maar we kunnen eventuele afzonderlijke bezorgkosten inhouden. Dit heeft geen invloed op uw rechten wanneer de reden voor de annulering defecte Goederen is. Dit Retourrecht is anders en staat los van de onderstaande Herroepingsrecht.

39. Dit is een overeenkomst op afstand (zoals hieronder gedefinieerd) met de onderstaande annuleringsrechten (Annuleringsrechten). Deze annuleringsrechten zijn echter niet van toepassing op een overeenkomst voor de volgende goederen (zonder andere) in de volgende omstandigheden:

een. voedingsmiddelen, dranken of andere goederen die bestemd zijn voor huidige consumptie in het huishouden en die op frequente en regelmatige rondes aan uw woning of werkplek worden geleverd;

b. goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

c. goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

40. Ook zijn de annuleringsrechten voor een contract niet langer beschikbaar in de volgende omstandigheden:

een. in het geval van een verkoopovereenkomst, indien de goederen na levering onlosmakelijk (naar hun aard) vermengd raken met andere goederen.

Recht om te annuleren

41. Behoudens zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, kunt u deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen opzeggen.

42. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij, die niet de door u aangewezen vervoerder is, de laatste goederen fysiek in bezit krijgt. In een contract voor de levering van goederen in de tijd (dwz abonnementen), is het recht om te annuleren 14 dagen na de eerste levering.

43. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit Contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring waarin uw beslissing wordt uiteengezet (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. U moet in ieder geval duidelijk kunnen aantonen wanneer de opzegging heeft plaatsgevonden, zodat u kunt besluiten gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping.

44. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring van de beslissing van de klant om het contract te annuleren ook elektronisch invullen en indienen op onze website www.sensearooma.co.uk. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering sturen op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail).

45. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van opzegging in de opzegtermijn

46. ​​Behalve zoals hieronder uiteengezet, zullen wij u, als u dit Contract annuleert, alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als u een ander type levering kiest dan het goedkoopste type standaardlevering die door ons wordt aangeboden).

Aftrek voor geleverde goederen

47. We kunnen een aftrek doen van de vergoeding voor waardeverlies van geleverde Goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u (dwz behandeling van de Goederen die verder gaan dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen). : het gaat bijvoorbeeld verder dan het soort behandeling dat redelijkerwijs in een winkel zou zijn toegestaan). U bent namelijk aansprakelijk voor die schade en als die aftrek niet plaatsvindt, moet u het bedrag van die schade aan ons betalen.

Tijdstip van terugbetaling

48. Als we niet hebben aangeboden om de Goederen af ​​te halen, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan:

een. 14 dagen na de dag dat we alle geleverde Goederen van u hebben teruggekregen, of

b. (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de Goederen heeft teruggestuurd.

49. Als we hebben aangeboden om de Goederen af ​​te halen of als er geen Goederen zijn geleverd, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit Contract te annuleren.

50. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de vergoeding.

Goederen retourneren

51. Als u Goederen heeft ontvangen in verband met het Contract dat u hebt geannuleerd, moet u de Goederen terugsturen of aan ons overhandigen op 5 Stevern Way, Peterborough, Cambs, PE1 5EL, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U stemt ermee in dat u de kosten van het retourneren van de Goederen voor uw rekening zult nemen.

52. In het kader van deze annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenis:

een. overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het moment waarop de overeenkomst tot stand komt;

b. verkoopovereenkomst: een overeenkomst waarbij een handelaar de eigendom van goederen aan een consument overdraagt ​​of ermee instemt en de consument de prijs betaalt of ermee instemt, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten tot doel heeft.

Conformiteit en garantie

53. We hebben een wettelijke plicht om de Goederen te leveren in overeenstemming met het Contract, en zullen niet hebben voldaan als het niet voldoet aan de volgende verplichting.

54. Bij levering zullen de Goederen:

een. van bevredigende kwaliteit zijn;

b. redelijkerwijs geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u de Goederen koopt die u, voordat het Contract werd gesloten, aan ons kenbaar heeft gemaakt (tenzij u niet echt vertrouwt, of het voor u onredelijk is om te vertrouwen op onze vaardigheid en oordeel) en geschikt zijn voor elk doel dat door ons wordt gesteld of is uiteengezet in het Contract; en

c. voldoen aan hun beschrijving.

55. Het is geen gebrek aan overeenstemming als het gebrek zijn oorsprong heeft in uw materialen.

56. We zullen u onmiddellijk of binnen een redelijke termijn het voordeel geven van de gratis garantie die wordt gegeven door de fabrikant van de Goederen. Details van de garantie, inclusief de naam en het adres van de fabrikant, de duur en de territoriale reikwijdte van de garantie, worden uiteengezet in de fabrieksgarantie die bij de Goederen wordt geleverd. Deze garantie gaat in op het moment dat de Goederen worden geleverd en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Opvolgers en onze onderaannemers

57. Elke partij kan het voordeel van dit Contract aan iemand anders overdragen en blijft jegens de ander aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract. De Leverancier is aansprakelijk voor de handelingen van eventuele onderaannemers die hij kiest om te helpen bij het uitvoeren van zijn taken.

Omstandigheden buiten de macht van een van beide partijen

58. In het geval van een tekortkoming door een partij vanwege iets buiten haar redelijke controle:

een. de partij zal de andere partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren; en

b. de verplichtingen van de partij worden opgeschort voor zover redelijk is, op voorwaarde dat die partij redelijkerwijs zal handelen, en de partij niet aansprakelijk is voor een tekortkoming die zij redelijkerwijs niet had kunnen vermijden, maar dit doet geen afbreuk aan de bovenstaande rechten van de klant met betrekking tot levering en elk recht om te annuleren, hieronder.

Privacy

59. Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

60. Deze Algemene Voorwaarden dienen naast ons beleid te worden gelezen, en vormen een aanvulling op ons beleid, inclusief ons privacybeleid () en cookiesbeleid ().

61. Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden:

een. 'Wetten inzake gegevensbescherming' betekent alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Richtlijn 95/46/EG (richtlijn gegevensbescherming) of de AVG.

b. 'AVG' betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

c. 'Verwerkingsverantwoordelijke', 'Persoonsgegevens' en 'Verwerking' hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

62. Wij zijn een gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die we verwerken bij het leveren van goederen aan u.

63. Wanneer u Persoonsgegevens aan ons verstrekt zodat wij u Goederen kunnen leveren, en wij die Persoonsgegevens Verwerken terwijl wij de Goederen aan u leveren, zullen wij voldoen aan onze verplichtingen opgelegd door de Wetten inzake gegevensbescherming:

een. vóór of op het moment van het verzamelen van persoonsgegevens, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld;

b. we zullen alleen Persoonsgegevens verwerken voor de geïdentificeerde doeleinden;

c. we zullen uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens respecteren; en

d. we zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn.

64. Voor vragen of klachten over gegevensprivacy kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: Trevor@iepwholesale.com.

Exclusief aansprakelijkheid

65. De Leverancier sluit aansprakelijkheid niet uit voor: (i) enige frauduleuze handeling of nalatigheid; of (ii) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of schending van de andere wettelijke verplichtingen van de Leverancier. Met inachtneming hiervan is de Leverancier niet aansprakelijk voor (i) schade die voor beide partijen redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment dat het Contract werd gesloten, of (ii) verlies (bijv. winstderving) van het bedrijf, de handel, het ambacht van de Klant of beroep dat een Consument niet zou lijden - omdat de Leverancier van mening is dat de Klant de Goederen niet geheel of hoofdzakelijk voor zijn bedrijf, handel, ambacht of beroep koopt.

Toepasselijk recht, jurisdictie en klachten

66. Op het Contract (inclusief alle niet-contractuele zaken) is het recht van Engeland en Wales van toepassing.

67. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales of, indien de Klant in Schotland of Noord-Ierland woont, in de rechtbanken van respectievelijk Schotland of Noord-Ierland.

68. We proberen elk geschil te vermijden, daarom behandelen we klachten op de volgende manier: Als er zich een geschil voordoet, moeten klanten contact met ons opnemen om een ​​oplossing te vinden. Wij streven ernaar om binnen 5 dagen te reageren met een passende oplossing.

Sense Aroma UK

Unit 5 Stevern Way
Fengate

Peterborough
Cambridgeshire
PE1 5EL

bottom of page